top of page

Dotační příležitosti, podpora

III. výzva programu OP PIK Úspory energie Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu z 13. prosince 2019
Dotace na vozidla na alternativní pohon pro municipality (města a obce)

Výzva č. 21/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí. V rámci této Výzvy je podporována aktivita 5. 2. A - Podpora alternativních způsobů dopravy.
Předmětem podpory je nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony:

• CNG, tím se rozumí automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn (platí tedy pro kombinaci s ostatními palivy);
• Plug-in hybrid (PHEV), tím se rozumí vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet z externího zdroje elektrické energie;
• Hybrid (FHEV), tím se rozumí vozidlo s plně hybridním pohonem, vybavené elektromotorem, umožňující i samostatnou jízdu, při které je v činnosti pouze elektromotor;
• Elektromobil, tím se rozumí vozidlo výhradně s elektro pohonem, a to:
BEV – vozidlo s bateriovým pohonem,
EREV – výhradně elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem (za pomoci částečného dobíjení akumulátorů jednotkou se spalovacím motorem);
Podpora je určena pro všechna nová vozidla s platným Prohlášením o shodě prokazujícím schválení typu vozidla včetně alternativního pohonu. Cílem výzvy je snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.

Oprávnění příjemci podpory:

• územní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hlavního města Prahy (dále jen „ÚSC“);
• svazky obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění;
• příspěvkové organizace územních samosprávných celků dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění;
• společnosti a ostatní subjekty vlastněné z více než 50 % ÚSC.

Dotační program podpora infrastruktury alternativní paliva - prezentace 24.8.2017
Budeme podporovat vždy komplexní projekty zajišťující pokrytí celé tzv. páteřní sítě. U běžných dobíjecích stanic lze podpořit i projekty menšího rozsahu, ale u rychlodobíjecích stanic budeme vždy vyhlašovat výzvu na výstavbu 125 dobíjecích stanic geograficky rovnoměrně pokrývajících ČR, přičemž uspěje v rámci výzvy vždy jeden subjekt, který nabídne nejlepší projekt. Možná Vám to bude připadat, že podporujeme jen velké „hráče na trhu“ (energetiky), ale nám jde tady hlavně o to, aby se infrastruktura pro elektromobilitu nerozvíjela jen u atraktivních lokalit a nedocházelo k tzv. vyzobávání rozinek“. Proto chceme žadatele nastavením podmínek přimět k tomu, aby vedla dobíjecí stanice třeba na D1 zajistili i příslušnou infrastrukturu v méně atraktivních lokalitách (příklad okresy Jeseník, Bruntál či Tachov). To lze podle našeho názoru jen když budeme požadovat předložení komplexního programu. (volně citován Jan Bezděkovský, Ministerstvo dopravy)
bottom of page